Algemene Voorwaarden van De Huismeester


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door De Huismeester gedaan of aangedaan.

1.2.

In deze voorwaarden wordt De Huismeester als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

1.3.

Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2.

De aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele verdere veranderde omstandigheden, welke invloed zou kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft opdrachtnemer de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.

2.3.

Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

2.4.

De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden de opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.5.

Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren tegen een uurtarief, is de vergoeding die door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer.

2.6.

De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

2.7.

Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is de opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.

2.8.

Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de opdrachtnemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de opdrachtgever.

Artikel 3: Werknemers

3.1.

De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem in te zetten werknemers goed opgeleid en vakbekwaam zijn, de Nederlandse taal zodanig beheersen dat zij de voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke instructies begrijpen.

3.2.

De opdrachtgever dient alle voorkomende vragen met betrekking tot de werknemers van de opdrachtnemer schriftelijk aan hem te stellen.

3.3.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, werknemers van de opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden respectievelijk werknemers van de opdrachtnemer op enigerlei andere wijze, direct of indirect en buiten de opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

3.4.

Indien de werknemer zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever anders dan voor c.q. via de opdrachtnemer werkzaamheden te gaan verrichten, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

3.5.

Bij overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 4.500,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom

Tekeningen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer en de intellectuele eigendomsrechten hierop blijven bij hem berusten. Zij mogen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derde worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, welke opdrachtnemer lijdt en of zal lijden ten gevolgen van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod. Opdrachtgever is gehouden de voren omschreven zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffen van een boete van 500 euro per dag.

Artikel 6: Adviezen, ontwerpen en materialen

6.1.

Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

6.2.

Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de opdrachtgever is bestemd.

6.3.

Voor door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

6.4.

In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

6.5.

Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

Artikel 7: Overeenkomsten

7.1.

Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaardingsbevestiging van een opdracht door opdrachtnemer dan wel vanaf het tijdstip waarop door opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht aanvang is gemaakt.

7.2.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Indien er sprake is van een fixed price en er ontstaat toch meerwerk dan zullen de materiaalkosten van het meerwerk in rekening gebracht worden.

7.3.

Voor zover door opdrachtnemer (op)leveringstijden worden aangegeven gelden deze als indicatie en kan daarop –tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- geen beroep worden gedaan. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan welontbinding der gesloten overeenkomen.

7.4.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

7.5.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.6.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.7.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

7.8.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8: Annuleringen

Indien opdrachtgever na plaatsing en aanvaardingen van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, heeft opdrachtnemer naar vrije keuze het recht hetzij opdrachtgever te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaald, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht of, naar keuze van de opdrachtnemer, een bedrag gelijk aan de werkelijke kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1.

Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolgen van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.2.

Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.3.

Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, worden mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen.

9.4.

Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeen gekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten, waaronder mede zijn te verstaan eventuele opslagkosten.

Artikel 10: Oplevering

10.1.

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd: wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd; 8 dagen nadat de opdrachtnemer schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen; bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.2.

Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

10.3.

Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, onder opgave van redenen. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen tot herstel van de gebreken over te gaan.

10.4.

Indien enig onderdeel door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hier mede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

10.5.

Opdrachtnemer is gerechtigd om af te leveren in gedeelten, welke hij afzonderlijk kan factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden zijn dan ook op deze facturen van toepassing.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waar tegen opdrachtnemer verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

11.2.

Door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. In ieder geval zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.

11.3.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

11.4.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door hem ingeschakelde derde.

11.5.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor hij door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door hem.

Artikel 12: Garantie

12.1.

Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van de constructie en het materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan.

12.2.

De termijn van garantie op het gebruikte materiaal komt overeen met de door de leverancier afgegeven garantie.

12.3.

Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking van materiaal ondeugdelijk was en opdrachtgever opdrachtnemer daarvan tijdig schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder opgave van de gebreken, heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren dan wel tot herlevering over te gaan. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen tot herstel/herlevering over te gaan.

12.4.

Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derde aangebracht, blijven buiten de garantie.

12.5.

De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13: Betaling en kosten

13.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling netto –contant- te geschieden of door middel van storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening binnen zeven dagen na factuurdatum en zonder enige korting of schuldvergelijking hoe ook genaamd.

13.2.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Materialen worden voor de aanvang van de opdracht gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven Opdrachtgever ontvangt wekelijks een factuur over de gewerkte uren. Na oplevering volgt de eindfactuur.

N.b. Parkeerkosten zullen altijd apart worden gefactureerd en vallen buiten het offerte bedrag.

13.3.

Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

13.4.

De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.

13.5.

Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

13.6.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.

13.7.

In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.

13.8.

Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

13.9.

Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 14: Reclames of klachten

14.1.

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtgever ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

14.2.

Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de opdrachtgever hebben te bewijzen dat dit het geval is.

14.3.

Indien een reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, kan hij te zijner keuze de zaken waarop reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

14.4.

Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

14.5.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

14.6.

Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 15: Prijswijziging

15.1.

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.

15.2.

Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom resp. de laatste termijn daarvan.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1.

Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst, waaronder onder meer zijn te verstaan de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

16.2.

In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevorderde, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

16.3.

De opdrachtgever is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.

16.4.

In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer het recht hebben om zonder in gebreke stelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd zijn rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer op opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

17.1.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

17.2.

Alle geschillen welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank.